โครงการ “เทศกาลเจ” ปี 2566 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองและเงินสด ให้โรงเจท่งเสียง และโรงเจทั่วประเทศ

 รวมภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ

วันที่ 13-23 ตุลาคม 2566

บริษัท เทยเทพรส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง  สื่อประชาสัมพันธ์(ธงปัก,ป้ายแขวน)  และเงินสดให้โรงเจท่งเสียง และโรงเจทั่วประเทศ  รวมมูลค่าทั้งหมด 785,855 บาท  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2566

 

-ซอสภูเขาทอง  -เพราะทุกจานมีเรื่องราว