โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชน หมู่ที่ 5 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง

 รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศ แจกถุงยังชีพ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) วัดราษฏร์โพธิ์ทอง จัดถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 วัดราษฏร์โพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 จำนวน 300 ชุด มูลค่า 40,500 บาท