โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 120 แห่ง

 ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 120 แห่ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง 14 มกราคม 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน / ชุมชน / ศูนย์เยาวชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มงานแม่บ้านต่าง ๆ  เป็นประจำทุกๆ ปี  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจดหมายขอสนับสนุนจากทางหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  โดยจำนวน  120 แห่ง และผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนจะมอบให้แห่งละ 10 ลัง รวม 1,200 ลัง  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 444,000  บาท