โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 7 แห่ง และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา) 1 แห่ง

 รายละเอียดและภาพบรรยากาศ โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 7 แห่ง และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา) 1 แห่ง

วันที่  18-20 สิงหาคม  2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 7 แห่ง และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา) 1 แห่ง  จำนวน  80 ลัง  มูลค่า 43,871 บาท เพื่อให้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องปรุงในการประกอบอาหารให้น้องๆ