โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

 ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

วันที่  25 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565  มอบให้โรงเจ 40 แห่ง เพื่อใช้ในการออกโรงทาน  ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวน 800 ลัง และสนับสนุนเงินสด 240,000 บาท   รวมมูลค่าทั้งหมด  670,000 บาท และร่วมเดิน ขบวนแห่ส่งเจ้าร่วมกับโรงเจท่งเสียง จ.สมุทรปราการ