โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา”

 ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือค่าชุดนักเรียน โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา”

 โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา”

วันที่  18 มิถุนายน 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน "ผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี“ ครั้งที่ 30 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน
และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2565 
1. ทุนเรียนดีและประพฤติดี  มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  103  ทุนแบ่งเป็น
  • ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 64  ทุน ทุนละ 3,300 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 39 ทุน ทุนละ 5,500 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 425,670 บาท (สี่แสนสองหมี่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท)  
2. ทุนสนับสนุนชุดนักเรียนให้บุตรพนักงานตั้งแต่ระดับอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 400 บาท จำนวน 290 ทุน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การรียน

รวมทั้งสิ้น  541,670 บาท (ห้าแสนสี่หมี่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท)  และในปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19) Social Distancing  จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาโดยให้หัวหน้างานทุกหน่วยงานเป็นตัวแทนในการรับมอบแทนพนักงานและบุตรพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19